לוגיקה איי.טי.טים בע"מ ("החברה") מספקת שירותי מיקור חוץ (Outsourcing) והשמה ובין היתר, מפעילה לצורך כך אתר אינטרנט https://www.logica-it.com/  ("האתר").

פרטיות וביטחון המידע של לקוחותינו, ספקינו, ומבקרי האתר הינם בחשיבות עליונה עבורנו. החברה מחויבת לשמירה על המידע שאתה חולק עמנו ופועלת על פי כל דין החל עליה בנושא, לרבות, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), וכל התקנות שהותקנו ו/או יותקנו לפיו, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), תשמ"ו-1986, ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017. מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד החברה מעבדת מידע (כפי שמוגדר בחוק הגנת הפרטיות) ואשר נאסף או נשמר באמצעות מערכותיה, סוג המידע האישי שנאסף, מהן זכויותיך כנושא המידע וכיצד תוכל לממש זכויות אלו.

למטרת מדיניות זו, החברה מגדירה את המונח "משתמש" כמי שמסר לחברה את פרטיו האישיים כלקוח או ספק, והתקשר במערכת יחסים עם החברה, והמונח "מבקר" הינו מי שמבקר באתר. המונח "עיבוד" או "שימוש" משמעו כל פעולה המתבצעת על מידע אישי לרבות איסוף, ארגון, אחסון, שינוי, שימוש, מחיקה וכו'.

כל מידע אישי המאוחסן על גבי המערכות של החברה מטופל באופן בטוח ונגיש לאנשים מורשים בלבד. החברה מיישמת ומתחזקת אמצעי אבטחת מידע טכניים, בטחונים ואירגוניים נאותים ככל הניתן בכדי לשמור כמיטב יכולתה על המידע האישי משימוש ועיבוד לא חוקי או לא מורשה, וכנגד אובדן, השמדה, נזק, גניבה או חשיפה. במקרה ובו למרות מאמצי החברה אירוע מן הסוג כאמור מתרחש, החברה תפעל בהתאם להוראות הדין הרלוונטי.

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מכוונת לכל אדם.

 

המידע שנאסף על ידי החברה:

מבקרים

מידע אישי שנמסר על-ידיך באמצעות האתר או באמצעים אחרים (דוגמת דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות ובמסגרת מודל “חבר-מביא-חבר”) במסגרת הגשת מועמדות לאיוש משרות אפשריות (“מידע המועמד”), נדרש לשם בחינת התאמתך למשרות המבוקשות. השירות ככל שיינתן לך, יתבסס על המידע שמסרת אשר יישמר במאגר מידע של החברה בהתאם לדרישות הדין, לנהלי החברה ולהוראות התקנון. החברה תהא זכאית להעביר מידע כאמור לצדדים שלישיים לפי בקשתך ועל-פי שיקול דעתה, לתועלתה ו/או לתועלתך. החברה תהיה רשאית לעשות במידע המועמד: (1) שימוש לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים, לרבות לשם יצירת קשר עמך, דיוור ישיר, מבצעי שיווק ופרסום, הצעות עבודה ו/או קורסים, באמצעות הדואר, הטלפון, או הדואר האלקטרוני; (2) העמדת מידע המועמד לרשות חברות קשורות ו/או צדדים שלישיים לשם קבלת הצעות למשרות/מוצרים/שירותים שהחברה תהא סבורה, כי עשוי להיות לך עניין בהם. החברה תהיה רשאית לשמור את מידע המועמד גם לתקופה ממושכת יותר מזו הנדרשת לאיוש המשרה עבורה הוגשה המועמדות, ולהציע לך על בסיס זה הצעות עבודה מתאימות נוספות בעתיד. אם תבקש שלא להיכלל ברשימות דיוור ישיר ו/או שלא יועבר מידע המועמד לצדדים שלישיים כמפורט לעיל, עליך לבקש זאת מאתנו בדוא”ל או בדואר רשום, בהתאם לפרטי הקשר שבאתר. היעדר בקשה ייחשב כמתן הסכמה מטעמך לשימוש החברה במידע המועמד כאמור.

במידה ותחליט לשלוח לחברה את קורות החיים שלך, החברה שומרת הפרטים בקורות החיים כגון: שם פרטי ושם משפחה, כתובת וכתובת הדוא"ל שלך, מספר טלפון, תפקיד, ומידע נוסף במאגר מידע. בכל עת, תוכל לבקש כי המידע לגביך ימחק ממאגר המידע בהודעה לחברה כמפורט להלן.

 

קישורים לאתרים אחרים:

אנא היה מודע לעובדה כי בעת ביקור באתר האינטרנט של החברה, אתה עשוי להיכנס לקישורים לאתרים אחרים אשר הינם מעבר לתחום השפעתנו ואחריותנו. החברה אינה אחראית לתוכן או למדיניות הפרטיות של אתרים אלו.

 

משתמשים

במהלך רישום לקבלת או אספקת שירותים מ/לחברה, ולעתים לאחר הרישום, המשתמש מספק מידע לחברה אודותיו – שם פרטי ושם משפחה, כתובת וכתובת הדוא"ל שלך, מספר טלפון, תפקיד, ומידע על החברה בה אתה עובד (שם חברה וכתובת) וכן קורות חיים.

 

מטרת השימוש במידע האישי:

החברה משתמשת במידע האישי שנאסף בכדי לספק למבקר את המידע המבוקש על ידו, וכן מידע שיווקי, וניוזלטרים ככל שזה נתבקש על ידו. החברה משתמשת במידע שנמסר על ידי המשתמש לצורך זיהוי המשתמש ובכדי לספק לו מידע ושירותים, לשלוח לו הודעות ועדכונים וכדי לעמוד בהתחייבויות חוזיות כלפיו.

 

זכויותיך כנושא מידע

בהתאם לזכויות של נושאי מידע לפי הדין הרלוונטי, משתמשים יכולים לבקש לעדכן, לתקן, להגביל או למחוק את המידע האישי שלהם או לבקש מידע לגבי סוג ומהות המידע הנשמר עליהם על ידי שליחת הודעה בכתב בהתאם לפרטי הקשר באתר.

 

קבלת תנאי השימוש

אנו מניחים שכל המבקרים באתר והמשתמשים של החברה קראו בעיון והבינו מסמך זה טרם גלישה ו/או כניסה ו/או שימוש באתר ו/או רישום באתר.

אנו שומרים את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות כפי שיידרש, בכל עת ועל פי כל דין. מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר.

 

 

 

Start typing and press Enter to search

שלחו קורות חיים
בודק...